Süýümli aýna we aýlaw
Süýümli aýna mata
Önümçilik liniýasy

Takmynan

Biziň pikirimiz

“Deyang ososheng” kompozisiýa materiallary Co., Ltd. 2008-nji ýylda Deýangda döredildi.

E aýna süýümini we önümlerini gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen kärhana.Kompaniýanyň doly we ylmy önümçilik we hil dolandyryş ulgamy bar.Häzirki wagtda onuň önümleri aşakdaky ýaly toparlara bölünýär: Fiberglas aýlanyşy, Fiberglas dokalan aýlaw, Fiberglas matasy, fiberglas mata we ş.m.

index_btn
img hakda
 • -
  Döredildi
 • -
  Zawod meýdany
 • -
  Kompaniýanyň işgärleri
 • -
  Exporturt

Gurluşyk materiallary we infrastruktura

Programma: Demir-beton, birleşdirilen material diwar, ýylylyk izolýasiýa ekrany we bezegi, FRP polat bar, hammam, basseýn ...

index_btn

Elektron we elektrik meýdany

Goýmalar: çap edilen zynjyr tagtalary, elektrik berkitmeler, elektrik wyklýuçatel gutulary, izolýator, izolýasiýa gurallary, motor gapaklary, elektron esbaplary we ş.m.

index_btn

Ulag pudagy

Programma: awtoulag korpusy, awtoulag oturgyjy we ýokary tizlikli demir ýol korpusy / gurluşy, gämi gurluşy we ş.m.

index_btn

Sport we dynç alyş

Goýmalar: Stol tennis raketkalary, badminton raketalary, pälwan tagtalary, gar tagtalary, golf klublary (başlar / klublar) we ş.m.

index_btn

Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak

Programma: FRP ýel turbinaly pyçaklary we enjam örtüklerini, kondisioner gaz çykaryjy janköýerleri, raýat panjaralaryny we ş.m. öndürmek.

index_btn

Himiki antikroziýa meýdany

Programma: himiki gap, ammar, poslama garşy panjara, poslama garşy turba we ş.m.

index_btn

Hyzmatlarymyz

Size salgylanma ýagdaýlary bilen üpjün ediň
Simpleönekeýleşdiriň Kärdeşleriňize we müşderileriňize aňsatlaşdyryň.
Müşderileri diňläň Müşderileriň pikirlerini diňläň, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrsak ...
gowulaşmagy dowam etdiriň Bu gün düýnkiden has gowy bolmak üçin köp zähmet çekiň.
Hiç haçan ýüz öwürmäň Taşlama!Munuň bilen ýapyş.Ahyryna çenli sargyt ýerine ýetiriň.Goşmaça bir mil geçiň.
index_btn

Kärhana
Habarlar

Kompaniýamyzyň ösüşleri bilen hakyky wagtda habarlaşyň